Gak jadi merit gara gara...

Berdasarkan permintaaan dibikinin bhs indonye, nih gw coba terjemahin ya..:


Two guys meet after not having seen each other for many many years.
Ada 2 co ketemuan setelah beberapa tahun ga ketemu.

First guy asks the second guy, "How have things been going?"
Co pertama nanya ke co ke dua," pa kabar loe coy"?

The second guy speaking very S L O W L Y tells the first guy, "I was almost married"
Co ke dua menjawab dng SANGAT P E L A N ." G u e....a..mm..pp..ii..rr.. mmmeeerriiitt looohhh..."

The first guy says in amazement "Hey; you don't stutter any more."
Co pertama dng takjub berkata" gile... gagap loe ud ilang coy.. ga gaagap lagi tuh.."

The answer comes, " Yes, well I went to the doctor and he told me that if I spoke s l o w l y I wouldn’t stutter."
Dijawab.:" yooiiii, guuueee kkkeee dooookkktoooorrr enn guueee diiikasssii taaaauuu kaaallooo gguuue ngggooomooongg pppeeellllaann gaaaa gaaaggaaapp laaaagiii..."

The first friend congratulates him and than asks again about how he "was almost married".
Temen yg pertama memberi selamat n nanya lagi tentang " kenapa dia ampir kimpoi" itu..

"Well, my fiancee and I were sitting on the sofa and the dog was scratching his back and I said to her that when we are married she could do that for me - and that’s when she threw the ring in my face”

"yaaa gggiiittuuu ddeehhh, ttuuunaaaangggannn guuee n ggueee kkannn laagii duuuuduukk diii sooofaaa en annnjiiiinggggnyyyyaa gguuee lliiiaatt laaaagiiii nggaaaruuukk pungggunnnya enn guuuee biiiilaaanng ma ceee guuue kaaallooo kiiitaaa daaa mmmeerriiitt diiiiee booollleee ngggelaaakuiiin iiittuu kkkeee gguueee. -- nnnahhh ssaat iituulllahh diiie nnggeeeleemmmpaar ciiiincciiinnn tuuuunaaaannggaannn kkeee mmuuukaaa guuuueee"

"Why should she throw the ring in your face for that?" asks the first friend.
"lohh koq .. nape dia nimpuk cinncin ke muka loe, napa gitu? tanya temennya.

"Well I speak so slowly that by the time she turned round to look at the dog...... he was licking his balls”
" yaaa soooallllnnnyyaaa wakkktuuuu gwww biiillaannng deeengggannnnn peeeeelaaaan iittttuu diiiiee nneeenggoook keee annn jingggnyyaaa yaaanng teeerrnyaaataaa tuuu annnjiingg udah laaagiii jiiilatiiiinn peeeelleeerrnnyaa..."
Materi KOCAKGILA.com: "Gak jadi merit gara gara..." di atas adalah cerita lucu Fiktif, dan di salin kembali, Bila ada Nama atau Kejadian Serta Kalimat yang menyinggung, dipastikan itu hanya kebetulan Belaka
Share on :